Nhập thông tin khách hàng có hồ bơi hoặc cần xây mới