Quý khách cung cấp thông tin không đúng sẽ dẫn đến sai gói vay và không được giải ngân