Thảo Minh Group sẽ kiểm tra nếu đúng email đăng ký User trước đó sẽ cấp lại Password mới cho Quý khách gửi vào email